Academia Sinica
You are here:   Home   ⇒   About us   ⇒   List of Phone Extension No.

List of Extension Numbers

 

  Telephone:886-2-23685999  

Administrative staff Research Fellow
Name Room(Ext.)
 Yee-Ling Lai  201 (441)
 Fang-Tzu Kuo  201 (443)
 Hsiao-Ching Liu  301 (442)
 Pi, Han Chang  600 (400)
 Szu-Chieh Lin  601 (341)
 Shu-Min Yeh  601 (331)
 Yueh-Hwa Lee  601 (333)
 Pei-Hsun Hung  601 (427)
 Hong, Wei-Jie  601 (400)
 Miao Ping Hung  601 (332)
 Pei-Chun Wang  601 (336)
 Mei-Ling Kuo  602 (342)
 Ching-Wen Wang  606 (383)
 Huan-Ting Peng  606 (382)
 Lin, Yu-Tuan  743 (743)
 Huang, Shu-chuen  746 (422)
 Jia-Hsuan He  746 (701)
 Chen-Yang Lin  746 (701)

Visitors 

Name Room Visiting
Miyamoto, Masahiko 723 2018-08-01
~ 2020-07-31
Yen, Ju-Yi 726 2020-03-16
~ 2020-08-15
Tung, Shen-Ning 733 2020-05-04
~ 2020-07-03
Name Ext. SIP #
 Yu, Chia-Fu   62893905928
 Yeh, Yeong-Nan   62993905929
 Chen, Yi-Chiuan   63093905930
 Cheng, Jih-Hsin   63193905931
 Hsiao, Chin-Yu   63393905933
 Wu, Derchyi   63693905936
Postdoctors
Name Ext. Name Ext.
 Qi, Hao  618  Weixia Zhu  618
 Kyung-Youn Kim  619  Bingying Lu  619
 Shih-Yu Chen  620  Sheng-Fu Chiu  622
 Jinwan Park  623  Huan Wang  623
 Ji Guo  624  Ziqing Xiang  624
 Kazuki Tokimoto  625  Ryo Sato  625
 Yasuhiro Terakado   625  Chia-Liang Sun  626
 Jian Zhang  637
Name Ext. SIP #
 Cheng, Shun-Jen   702 93905902
 Kan, Su-Jen   703 93905903
 Liu, Tai-Ping   704 93905904
 Lam, Ching Hung  705 93905905
 Liang, Fei-tsen   706 93905906
 Hui, Kin Ming   707 93905907
 Hsieh, Chun-Chung  708 93905908
 Ming-Lun Hsieh  710 93905910
 Lih, Ko-Wei   711 93905911
 Masahiko Miyamoto  723 93901253
 Lee, Jyh-Hao   735 93905955
 Yuan-Pin Lee  736 93905956
 Hwang, Chii-Ruey   738 93905938
 Huang, I-Chiau   740 93905940
 Elling, Volker  741 93905941
 Wang, Julie Tzu-Yueh   742 93905942

Retired Research Fellow

Name Ext.
 Hwang, Jenn Fang   400
 Chang, Chin-Huei   635
 Lee, Hsuan-Pei   635
 Liu, Fon-Che   715
 Chou, Wun-Seng   716
 Roan, Shi-Shyr   716
 Du, Bau-Sen   716
 Chow, Yunshyong   730
 Chiang, Tzuu-Shuh   730
 Hsieh, June   737

Research Assistants

Name Ext.
 Qian-Hao Luo  620
 Ting Han Huang  620
 Biy-Kuang Day  621
 Jhan-Cyuan Syu  624